Twoja Dermokonsultantka
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Regulamin do 24 grudnia 2014

jesteś na stronie: proastiq.pl  »  Regulamin do 24 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PROASTIQ.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy 
 8. Gwarancja zadowolenia
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy 
 11. Postanowienia końcowe

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.proastiq.pl prowadzony jest przez Krystiana Małek wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Proastiq Krystian Małek z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170178604, REGON: 180373610.
1.2.  Sklep Internetowy www.proastiq.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3.  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.proastiq.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.4.  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.proastiq.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
1.6.  Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
1.7.  Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.8.  Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym posiadają niezbędne atesty oraz deklaracje zgodności.
1.9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


2. DEFINICJE


2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.proastiq.pl umożliwiający utworzenie Konta.
2.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.proastiq.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2.4.  FORMULARZ DERMOKONSULTACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.proastiq.pl umożliwiający skorzystanie z konsultacji z kosmetologiem.
2.5.  KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.6.  KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.7.  KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.8.  REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.9.  SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.proastiq.pl
2.10.SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Krystian Małek wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Proastiq Krystian Małek z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170178604, REGON: 180373610.
2.11.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.12.UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.13.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
2.14.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.15.NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
2.16.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 


 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

3.1.1.zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia, 3.1.2.prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
3.1.3.zamieszczanie komentarzy przy Produktach,
3.1.4. bezpłatne udostępnienie Formularza dermokonsultacji,
3.1.5.bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

3.2.  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.3.  Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
3.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części komentarzy. W szczególności nie zostaną umieszczone komentarze zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
3.5. Za skutki działań Usługobiorcy polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w Sklepie Internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca podejmujący takie działania.

 

 


 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

4.1.  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
4.2.  Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

4.2.1.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
4.2.2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.2.3.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości skorzystania z konsultacji z kosmetologiem w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Dermokonsultacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo zaprzestania jego wypełniania przez Usługobiorcę.
4.2.4.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

4.3.1.Komputer z dostępem do Internetu.
4.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.
4.3.3.Przeglądarka internetowa.
4.3.4.Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.3.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

4.4.  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4.5.  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4.6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 


 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
5.2.  Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
5.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
5.4.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.5.  W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
5.6.  Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.proastiq.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5.7.  Zawarcie Umowy Sprzedaży.

5.7.1.  Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
5.7.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • informację o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

5.7.3.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.8.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
5.9.  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy wypełnić odpowiednie pole w niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 

 

6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 6.1.1.Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

6.1.2.  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 29 1140 2004 0000 3002 7487 9993 (mBank) Proastiq Krystian Małek, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170178604, REGON: 180373610. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

6.1.3.  Płatność za pośrednictwem serwisów PayU.pl, PapPal.pl praz Przelewy24.pl

6.2.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6.3.  W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.4.W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
6.5.W przypadku płatności za pośrednictwem serwisów PayU.pl, PayPal.pl oraz Przelewy24.pl, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wyżej wymienionych serwisów. Serwisy PayU.pl, PayPal.pl oraz Przelewy24.pl. umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

 

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.1.  Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
7.2.  Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
7.3.  Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: 

7.3.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy.
7.3.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 4 do 5 Dni Roboczych.

 

 

 

 

8. GWARANCJA ZADOWOLENIA

8.1. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję zadowolenia.
8.2. Okres gwarancji zadowolenia, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 20 dni i jest liczony jest od dnia nadania przesyłki zawierającej Produkt do Klienta.
8.3. W trakcie trwania okresu gwarancji zadowolenia, Klient może odesłać Produkt, po wcześniejszym poinformowaniu Sklepu Internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@proastiq.pl
8.4. Odsyłany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski w stanie nienaruszonym tj. niepozaginane kartony opakowań oraz nieużywane kosmetyki.
8.5. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób w ciągu 10 dni od dnia odebrania odesłanego Produktu.

 

 

 

 9. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO 

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

9.1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Okres gwarancji zadowolenia, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 20 dni i jest liczony jest od dnia nadania przesyłki zawierającej Produkt do Klienta.

9.1.2.  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@proastiq.pl

9.1.3.  Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski.

9.1.4.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

9.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@proastiq.pl

9.2.2.  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

  

 

10.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

10.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
10.2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
10.3.Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 13, 36-050 Sokołów Małopolski.
10.4.Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
10.5.Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 

 

 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
11.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
11.3.Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
11.4.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 
 • one.jpg

  Cera zestresowana

  Stres środowiskowy i oksydacyjny powodują, że cera jest zmęczona, ziemista, bez blasku i podatna na pojawianie się przedwczesnych oznak starzenia się. Zaradź temu i bądź pełna energii! Dowiedz się więcej w dziale produkty.
  Cera młoda i bez oznak starzenia

 • two.jpg

  Promienie UV

  Pamiętaj, że słońce świeci cały rok. Promienie UV powodują procesy fotostarzenia się Twojej skóry i pojawienia się przedwczesnych oznak starzenia.

  Wyrównany koloryt

 • three.jpg

  Stres oksydacyjny

  Reaktywne formy tlenu powstają w Twoim organiźmie cały czas, uszkadzają fizjologiczną strukturę Twojej skóry przyczyniając się do zmęczonego wyglądu i przedwczesnego starzenia. Życie w ciągłym biegu i stres jaki odczuwasz na codzień potęgują ten proces!
  Antyoksydacja

Używaj Proastiq, bądź gotowa na kolejny dzień!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera.
W zamian otrzymasz bieżące informacje o promocjach i nowościach.
Facebook